Додаток
до рішення другої сесії
Чемерпільської сільської ради
від 06.01.2011 року

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії
Чемерпільської сільської ради

 

РОЗДІЛ 1

Загальні положення

1.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2. Повноваження постійних комісій сільської ради, порядок їх утворення, ліквідації або реорганізації визначаються Конституцією України, Законом України ‘‘Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом сільської ради та цим Положенням.

1.3. Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначається сільською радою з урахуванням важливості проблем господарського і соціально - культурного будівництва.

1.4. Постійні комісії є відповідальними, перед сільською радою і їй підзвітні.

1.5. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

 

РОЗДІЛ 2.

Порядок утворення і обрання
постійних комісій ради

2.1. Постійні комісії сільської ради утворюються на першій сесії з числа депутатів на строк її повноважень. Протягом строку повноважень сільська рада може утворювати нові постійні комісії і вносити зміни до складу утворених.

Чисельний склад повної комісії визначається радою. Пропозиції щодо чисельного і персонального складу постійної комісії вноситься головою ради з урахуванням думки кожного депутату, щодо роботи в тій чи іншій комісії.

2.2. Постійні комісії обираються радою за поданням голови ради у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

2.3. До складу постійних комісій селищної ради не можуть бути обрані селищний голова, секретар сільської ради.

Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.

 

РОЗДІЛ 3

Засідання постійної комісії
сільської ради

3.1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії у міру потреби згідно з планом роботи комісії або у зв'язку проведенням надзвичайної чи позачергової сесії сільської ради та інших обставин відповідно до цього Положення.

3.2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням селищного голови або за ініціативою не менше 1/3 членів комісії.

3.3. Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.

3.4. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі відсутності - секретар комісії.

 

РОЗДІЛ 4.

Порядок денний
засідання постійної комісії

4.1. Проект порядку денного засідання комісії формується з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії сільської ради, плану роботи комісії та пропозицій сільського голови, виконкому сільської ради, плану роботи.

4.2. Перед початком засідання комісії, голова або особа, що його замінює оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до її компетенції або зняття з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до порядку денного.

4.3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів.

 

РОЗДІЛ 5.

Прийняття рішень
на засіданні постійної комісії

5.1. Рішення постійної комісії приймаються після обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

5.2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків і рекомендацій.

5.3. Рішення комісії підписуються її головою або у разі і його відсутності секретарем комісії.

 

РОЗДІЛ 6.

Протокол засідання комісії

6.1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складається секретарем постійної комісії.

6.2. В протоколі вказується: дата та місце проведення засідання комісії список членів комісії, присутніх на засіданні, список запрошених на засідання комісії, перелік запитань, що розглядались, стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань, результати голосування по кожному із рішень.

6.3. До протоколу у вигляді додатків можуть додаватися; доповіді, виступи, ухвалені рішення.

6.4. Оформляється протокол не пізніше двох робочих днів після проведення засідання, надається секретарем комісії на підпис голові постійної комісії.

6.5. Примірник протоколу, належним чином оформлений та підписаний, зберігається у справах постійної комісії селищної ради.

 

РОЗДІЛ 7.

Права постійних комісій

7.1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії сільської ради мають право:

 • створювати зі свого складу тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;
 • проводити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати, посадових осіб виконавчого комітету сільської ради, керівників організацій, підприємств, що знаходяться на території сільської ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії сільської ради; вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчої влади під час розгляду питань, що належить до їх компетенції; вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії сільської ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії сільської ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;
 • мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь якого питання на сесії сільської ради, що має пряме, чи опосередковане відношення до компетенції комісії, або може провести до зменшення надходжень чи збільшення витрат бюджету сільської ради;
 • підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями районної ради, інших місцевих рад, делегувати своїх представників до складу оформлених делегацій, що направляються з візитами до інших рад;
 • виступати організатором чи брати участь в роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших заходів, що стосується компетенції комісії.

7.2.  Для запрошення на свої засідання посадових осіб, визначених п.п.4,5 част.7 цього розділу постійна комісія не пізніше як за три робочі дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює.

7.3. Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії.

7.4. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважної причини посадової особи, вона зобов’язана письмово попередити про це комісію, вказавши причину відсутності та направити замість себе повноважену особу для розгляду питання.

7.5. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи може взяти до відома інформацію про причини відсутності та прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або перенести засідання комісії на інший день.

7.6. Щодо особи, яка ухиляється на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з займаної посади перед органом до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

РОЗДІЛ 8.

Функції і повноваження
постійних комісій сільської ради

8.1. Основними функціями постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та дотримання законності є:

 • підготовка за дорученням ради або голови рекомендації з питань, пов’язаних з діяльністю ради, додержання норм депутатської етики, виконання депутатами рішення ради та її органів;
 • підготовка висновків з питань дострокового припинення повноважень депутата сільської ради;
 • підготовку та попередній розгляд рішень про звернення до суду, щодо визначення незаконними фактів місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують право територіальної громади у сфері їх спільних інтересів;
 • попередній розгляд рішення щодо об’єднання в асоціації, вступ до них та    інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
 • попередній розгляд кандидата, осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення, або погодження з сільською радою, підготовка висновків з цих питань.

8.2. Основними функціями постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку та бюджету, управління комунальною власністю є:

 • попередній розгляд проекту бюджету, звіту про виконання бюджету та підготовку відповідних висновків;
 • погодження розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій;
 • подання раді пропозицій з питань розвитку та управління спільною комунальною власністю територіальної громади селища;​
 • робота по виявленню додаткових надходжень до бюджету, збільшенню дохідної частини бюджету, по економічному витрачанню державних коштів;
 • підготовка інших питань бюджету, фінансів, соціально- економічного розвитку, які виносяться на розгляд сільської ради;​погодження змін до розподілу бюджетних асигнувань за обґрунтованим; поданням головного розпорядника між кодами функціональної та економічної класифікації.

8.3. Основними функціями постійної комісії з питань благоустрою, охорони довкілля,використання земельних ресурсів є:   

 • підготовка пропозицій щодо. вирішення відповідно до законодавства питань у регулювання земельних відносин;
 • попередній розгляд відповідних розділів проектів соціально - економічного розвитку, бюджету селищної ради, підготовку висновків по них та передачу їх до постійної комісії з питань бюджету, фінансів, економічного і соціального розвитку;                                                                                                                                   
 • розгляд пропозицій з питання охорони навколишнього природного середовища, виконання природоохоронного законодавства, раціонального використання природних ресурсів;              
 • участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони навколишнього середовища;
 • попередній розгляд проектів програм з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, благоустрою, розвитку селища;
 • попередній розгляд відповідно до законодавства Правил забудови і благоустрою селища;
 • підготовка рішень на розгляд сесії сільської ради з питань адміністративно - територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством; забезпечення благоустрою історичної та культурної спадщини на території селища, організація проведення місячника благоустрою території селищної ради.

8.4. Основними функціями комісії з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров"я та правового захисту є:

 • попередній розгляд проектів програм з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, торгівлі, соціального захисту населення та відповідних розділів бюджету, підготовка висновків по них і подання їм до постійної комісії з питань бюджету та фінансів;
 • вивчення та підготовка на розгляд сесії питань про стан охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, торгівлі та соціального захисту населення;
 • підготовка пропозицій щодо створення умов для розвитку медицини, освіти, культури, спорту, торгівлі;
 • підготовка і попередній розгляд питань пов’язаних з молодіжними проблемами, які виносяться на розгляд селищної ради;
 • здійснення контролю за виконанням рішень ради з соціально - культурних питань та питань торгівлі.

 

РОЗДІЛ 9 .

Організація роботи
постійних комісій.

9.1. Організація роботи постійних комісій покладається на голову комісії.

9.2. Основною роботою комісії є засідання. Яке скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал і є правомочним, якщо в них бере участь не менше як половина членів від загального складу комісій.

9.3. Постійні комісії повідомляють про дату, місце проведення та питання, що виносяться на обговорення, не менше як за три дні до його початку.

9.4. Засідання комісії відкритим, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про закрите засідання.       

9.5. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громади.     

 • підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з тих чи інших причин його функції здійснює секретар комісії.                                                                     

9.6. У засіданні постійної комісії на її запрошення можуть брати участь представники державних, громадських органів, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації. Склад запрошених осіб визначається головою постійної комісії.

9.7. Кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них слухання не може бути припинено, поки всі бажаючі не ; використають це право, слухання проводиться в межах одного робочого дня. Постійна комісія може прийняти рішення про продовження слухання.

9.8. Кожен член постійних комісій зобов’язаний брати участь у їх засіданні. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини засідань постійної комісії, не виконання ним без поважних причин доручень відповідна комісія може звернутися до ради з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

9.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки або приймають рекомендації.

Рекомендації приймаються більшістю голосів членів від загального, складу постійної комісії.

Рекомендації постійної комісії підписує голова комісії, а у разі його відсутності - секретар комісії.

9.10. Протокол засідання постійної комісії підписують голова комісії, а у разі його відсутності - секретар комісії.

9.11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язкового розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений строк.

9.12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості і спеціалістів.

9.12. Питання, які належать до віддання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою голови комісій, а також за дорученням ради або голови ради розглядатися спільно.

Рекомендації або висновки, які прийнятті комісіями на спеціальних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

 

РОЗДІЛ 10

Порядок введення в дію цього Положення

10.1. Це Положення вводиться вдію з другої сесії сільської ради шостого скликання.

10.2. З дня введення вдію Положення про постійні комісії сільської ради, ухвалене 18 квітня 2006 року вважати таким, що втратило чинність.

 

Сільський голова                               ЛОБАЧ О.В.